�NTERNETTEN TAK�P
Sistem tamamen kompanzasyon panolar�nda bulunan Reaktif G�� Kontrol R�lelerinin internetten okunmas�, kondansat�r g�� de�erlerinin ve durumlar�n�n (devrede-devrede de�il) okunan enerji ve t�ketim de�erlerinin ar�ivlenmesi ve raporlanmas�, kompanzasyon sisteminde olu�abilecek ar�zalar�n tespiti (kondansat�r bitmesi , kontakt�r ar�zas� vs.) , internet �zerinden kondansat�rlerin devreye al�n�p ��kar�lmas� i�lemlerine y�nelik haz�rlanm�� bir otomasyon sistemidir. Sistemin kurulumu ve kullan�m� olduk�a basit bir yap�ya sahiptir. Bu sayede sistem internet �zerinde s�rekli kontrol alt�nda tutuldu�u i�in olumsuz durumlar�n �n�ne ge�ilmesi m�mk�n olacakt�r.
ELEKTR�K FATURANIZDA REAKT�F BEDEL G�R�N�YORSA FAZLA �D�YOR OLAB�L�RS�N�Z !!! Elektrik kurumlar� taraf�ndan tam olarak bilgilendirilmedi�imizden elektrik faturalar�nda �dedi�imiz �reaktif� yada kapasitif bedellerin fark�nda bile de�iliz. Bu bedeller faturada ciddi bedel tutmaktad�r. Ancak faturan�n i�inde rakam karma�as�ndan g�z�m�ze bile �arpm�yor. Dahas� baz� faturalarda rakamlar a�a�� ya da yukar� kayd��� i�in neyin ne oldu�unu anlamak m�mk�n olmuyor. Bu �dedi�imiz Reaktif bedellerin sebebi ise Kompanzasyon olarak tabir edilen sistemin ya hi� olamamas� ya da bak�ms�z kald�klar� i�in tesisat�n ihtiyac�n� kar��layamamas�d�r. Reaktif bedel �demeyin �CRETS�Z KONTROL H�ZMET�M�ZDEN FAYDALANIN Ayr�nt�l� bilgi i�in